جستجو پیشرفته محصولات

آدرس پژوهشکده سراج دانشگاه نوشیروانی بابل

مــازنـدران، بابل، خیـابان شریعتــی، دانشـــگاه صنعتـــی نوشیروانـــی بابل، دانشکده برق کامپیوتر، طبقه اول

آدرس ایمیل پژوهشکده جهت ارتباط بیشتر

info@seraj-nit.ir

شماره تماس

  • 09150489322