آدرس پژوهشکده:
بابل-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- دانشکده برق- طبقه همکف
تماس تلفنی: 01132368869
ارتباط پیامکی: 09026836124