نرم افزار Zeus NL برای تحلیل غیرخطی سازه ها در فضای دو بعدی و سه بعدی استفاده می شود.

 


  این نرم افزار با بکارگیری روش فیبر با استفاده از مجموعه ای از مدل های مصالح و المانها ، مدلسازی غیرخطی سازه ها را به روش پلاستیسیته گسترده انجام میدهد و رفتار غیرخطی هندسی و مصالح را در نظر میگیرد. همچنین، قابلیت تعریف نیروها، جابجایی ها و شتابها را (که به عنوان بارگذاری اعمال میشوند) به صورت ثابت و یا متغیر دارا میباشد. نرم افزار، توانایی انجام انواع تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی را دارد و تحلیل IDA و پوش آور تطبیقی را به صورت خودکار انجام میدهد. خروجی های نرم افزار شامل منحنی های تاریخچه جابجایی، دریفت میان طبقه ای، نیروها و تنش های اعضای سازه ای، منحنی پوش آور، منحنی IDA و … میباشد.
لازم به ذکر است که نتایج تحلیل این برنامه دارای ثبات و دقت قابل توجهی است و به اذعان پژوهشگران، نتایج مقایسه این نرم افزار با نرم افزار SeismoStruct نشان میدهد که نرم افزار Zeus-NL دقت قابل قبولی داشته و به مراتب سریعتر از نرم افزار SeismoStruct می باشد.


جهت دانلود این نرم افزار و راهنمای آن، بر روی کلید های زیر، کلیک نمائید.
دانـــــلود نرم افزار Zeus NL
دانـــــلود آموزش نرم افزار Zeus NL