جهت دانلود هر یک از کد های آماده بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید:


عنوان کد : تعریف ماتریس چند بعدی و انجام عملیات های ریاضی روی هر بعد
عنوان کد : تبدیل فوریه تابع سیمبولیک در متلب
عنوان کد : بسط مکلورن هر تابع دلخواه
عنوان کد : بسط تیلور تابع دلخواه به صورت سیمبولیک
عنوان کد : نمونه برنامه در محیط GUI
عنوان کد : محاسبه مساحت بین دو خط پروتون افشان و نوترون افشان
عنوان کد : درونیابی به روش نیوتون و تشکیل جدول تقسیم تفاضلی
عنوان کد : محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک در متلب
عنوان کد : محاسبه مینیمم و ماکزیمم و میانگین در متلب
عنوان کد : محاسبه حاصل جمع و ضرب  در متلب
عنوان کد : ذخیره داده های با فرمت sp3. به صورت ماتریس در متلب
 عنوان کد : ذخیره داده های با فرمت o. به صورت ماتریس در متلب
عنوان کد : روش حذفی گوس-جردن در حل معادلات
عنوان کد : حل چند جمله ای و محاسبه انتگرال و مشتق در محیط GUI متلب
عنوان کد : ترسیم شبکه شش ضلعی با استفاده از متلب
عنوان کد : محاسبه ارتفاع ژئوئید N از روی مدل EGM96 و ترسیم آن برای کل زمین و مقایسه آن با فانکشن متلب
عنوان کد : خواندن فایل مدل ژئوئید EGM96 و استخراج ضرایب GM, a, Cnm, Snm
عنوان کد : محاسبه مقادیر تابع لژاندر Pnm با استفاده از روش Forward Recursive ALFs Computation