عنوان دوره:آموزش نرم افزار FLUENT
کاربرد نرم افزار:جریانات پایدار یا ناپایدار، جریانات قابل تراکم و غیر قابل تراکم
جریان غیر لزج، آرام، آشفته، انتقال حرارت، مدل های احتراقی
مدل های آکوستیک برای تعیین و مدل کردن جریانات ناشی از اغتشاشات و...
سرفصل ها:1. مقدماتی از CFD
2. معرفی روشهای تکرار و خطای محاسبات
3. تولید هندسه و شبکهبندی یک لوله به صورت دوبعدی در نرمافزار
4. شبیهسازی جریان آرام و توربولانس در لوله به صورت دوبعدی
5. معرفی فیزیکهای قابل مدل در نرمافزار
6. معرفی شرایط مرزی و اعمال آنها
7. معرفی روشهای حل معادلات
8. آشنایی با پردازش اطلاعات و ترسیم کانتور و بردار
9. مدلسازی توربولانس
10. شبیه سازی جابجایی اجباری بر یک صفحه تخت
11. تحلیل مسائل گذرا
12. تولید هندسه و شبکهبندی حول یک استوانه
13. شبیهسازی جریان حول استوانه به صورت گذرا و پایا
14. بررسی wake ایجاد شده بعد از برخورد هوا با سیلندر
15. حل مسائل تکمیلی
تعداد جلسات :10 جلسه (20 ساعت)
مدرسرضا ترک ( ارشد مکانیک)
زمان کلاس:یکشنبه و سه شنبه ساعت 18 تا 20

مکان کلاس:دانشگاه نوشیروانی بابل
تاریخ شروع و پایان دوره:آبانماه 1396 لغایت اواخر آذر 1396
هزینه دوره:دانشجویان دانشگاه نوشیروانی: 50 هزار تومان
دانشجویان دانشگاه مازندران: 70 هزار تومان
دانشگاه طبری و علوم فنون: 70 هزار تومان
دانشجویان سایر دانشگاه ها: 100 هزار تومان