آموزش مدلسازی تست تیر موجود در درب خودرو در آباکوس

 

تست تیر درب خودرو(Steel beam intrusion)، یکی از روش های سنجش مقاومت تیرهای موجود در بدنه ی درب خودرو می باشد. در این فیلم نحوه ی مدلسازی این تست با استفاده از تحلیل شبه استاتیکی در نرم افزار آباکوس، آموزش داده می شود.

مدت زمان فیلم: 30 دقیقه
ارائه شده توسط: Abaqus Acumen
   دانلود رایگان آموزش مدلسازی تست تیر موجود در درب خودرو در آباکوس