آموزش مدلسازی تست سقوط قوطی آلومنیومی حاوی آب در آباکوس

 

تست سقوط (Drop Test)، یکی از روش های سنجش مقاومت اجسام، می باشد. در این فیلم نحوه ی مدلسازی تست سقوط یک قوطی آلومنیومی حاوی آب، در نرم افزار آباکوس، آموزش داده می شود.

مدت زمان فیلم: 21 دقیقه
ارائه شده توسط: Abaqus Acumen
  دانلود رایگان آموزش مدلسازی تست سقوط یک قوطی آلومنیومی حاوی آب در آباکوس