کلاس های آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ :

2 1

 

آزمون های عملی دوره های نرم افزار در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ :

7 1