هسته عمران:

هسته همران سراج مشغول امکان سنجی دو پروژه مطالعه و کار آزمایشگاهیست.
یکی ساخت محصولات با بتن فروسیمانی و دیگیری ساخت بتن با آب دریا
کار پژوهش و ترجمه مقالات مربوطه در حال انجام است

photo_2016-10-15_13-03-09!