هسته برق:

پژوهشکده سراج هم اکنون با یک تیم پویا و فعال سخت مشغول کار بر روی ساخت " کن ست " می باشد!
هسته برق سراج جلسات همچون سایر هسته های سراج دارای جلسات منظم هفتگیست که هم اکنون تیم مشغول یادگیری نرم افزارهای کاربردی برنامه نویسی مربوطه هست!
خیلی بهشون امیدواریم
!

photo_2016-10-15_13-26-44