مدلسازی قاب پورتال بتن آرمه در آباکوس 
قابهای خمشی در نواحی با خطر لرزه خیزی زیاد و خیلی زیاد با شکل پذیری متوسط یا زیاد طراحی می شوند. این قابها با تحمل تغییرشکل ها و دورانهای پلاستیک بزرگ در محل مفصلهای پلاستیک اعضا و اتصالات، دارای شکل ­پذیری و ظرفیت استهلاک مناسب می باشند. بنابراین در طراحی لرزه ای این قابها، ضریب رفتار بزرگی در نظر گرفته می شود و نیروهای طراحی آنها نسبت به سایر سیستمهای سازه ای کمتر است. در این آموزش مدلسازی یک قاب پورتال بتن آرمه یک طبقه، در آباکوس، نشان داده می شود.
01
مدت زمان فیلم: 65 دقیقه
ارائه شده توسط: Harshit Kothari
زبان فیلم: انگلیسی
  دانلود رایگان فیلم آموزشی مدلسازی قاب پورتال بتن آرمه در آباکوس

آموزش شبیه سازی زلزله در قاب چند طبقه بتن آرمه در آباکوس
  در این آموزش مدلسازی یک قاب پورتال بتن آرمه سه طبقه در آباکوس، توضیح داده می شود. قابهای خمشی در نواحی با خطر لرزه خیزی زیاد و خیلی زیاد با شکل پذیری متوسط یا زیاد طراحی می شوند. این قابها با تحمل تغییرشکل ها و دورانهای پلاستیک بزرگ در محل مفصلهای پلاستیک اعضا و اتصالات، دارای شکل ­پذیری و ظرفیت استهلاک مناسب می باشند. بنابراین مطالعه رفتار این نوع قاب ها به هنگام زلزله، حائز اهمیت می باشد.

earthquake

مدت زمان فیلم: 2 ساعت و 30 دقیقه
ارائه شده توسط: Vlad Inc
زبان فیلم: انگلیسی
  دانلود رایگان فیلم آموزشی شبیه سازی زلزله در قاب چند طبقه بتن آرمه در آباکوس