شبیه سازی تغییرشکل های زیاد ناشی از پیچش در آباکوس
در این فیلم، تغییر شکل ناشی از پیچش یک استوانه ای پوسته ای آلومنیومی، در نرم افزار آباکوس، شبیه سازی می شود.

twist

مدت زمان فیلم: 23 دقیقه
ارائه شده توسط: Abaqus Acumen
زبان فیلم: انگلیسی
 دانلود رایگان شبیه سازی تغییرشکل ناشی از پیچش استوانه ای پوسته ای در آباکوس

آموزش تحلیل مقطع استوانه ای به روش Static Riks
staticriks
مدت زمان فیلم: 6 دقیقه
ارائه شده توسط: TrendingMech Videos
 دانلود رایگان تحلیل مقطع استوانه ای به روش Static Riks در آباکوس