شبیه سازی انتقال حرارت در تانکر آب
در این فیلم، انتقال حرارت بین یک تانک آب که بر روی تکیه گاه های بتنی قرار دارد، در نرم افزار آباکوس، شبیه سازی می شود.

watertank2

مدت زمان فیلم: ۱۳ دقیقه
ارائه شده توسط: B.W. Engineering
  دانلود رایگان تحلیل انتقال حرارت در یک تانک آب در آباکوس