آنالیز دینامیکی ریل راه آهن و چرخ قطار در آباکوس
در این فیلم، حرکت چرخ قطار بر روی ریل راه آهن به صورت تحلیل دینامیکی و در نرم افزار آباکوس انجام می شود، نحوه ی توزیع تنش در ریل و چرخ مورد ارزیابی قرار میگیرد.

مدت زمان فیلم: ۲۰ دقیقه
ارائه شده توسط: B.W. Lee
دانلود رایگان فیلم آموزش آنالیز دینامیکی ریل راه آهن و چرخ قطار در آباکوس