آموزش مدلسازی کمانش غیرخطی استوانه در آباکوس
 
بررسی کمانش (Buckling) قطعات در طراحی وسایل مختلف دارای اهمیت است. در صنایع هوایی و ساختمانی بررسی کمانش (Buckling) و محاسبه بار کمانش از اهمیت بالایی برخوردار است. کمانش در اثر عدم تقارن هندسی مدل و یا عدم تقارن بار وارده بر آن ایجاد می گردد. مدل های هندسی ساخته شده به صورت کامل متقارن نیستند و دارای نقص های هندسی (Imperfection) بوده که باعث ایجاد کمانش در قطعه می شوند. به طور کلی دو روش خطی و غیر خطی برای محاسبه بار کمانش در نرم افزار آباکوس (Abaqus) موجود است. در روش خطی با استفاده از فرکانس های طبیعی مقدار بار کمانش (Buckling) مودهای مختلف سازه محاسبه می شود و معمولا بار کمانش پیش بینی شده توسط این روش بیشتر از بار واقعی است. روش غیرخطی، روش دقیق تری بوده که در نرم افزار (Abaqus) امکان تعریف نقص هندسی نیز در این روش وجود داشته و به روش Static Riks بار کمانش محاسبه می گردد. در این روش، بار اعمالی به صورت خطی افزایش یافته تا قطعه دچار کمانش گردد.
 

مدت زمان فیلم: 26 دقیقه
ارائه شده توسط: Abaqus Acumen
   دانلود رایگان آموزش مدلسازی کمانش غیرخطی استوانه در آباکوس