آموزش مدلسازی تصادف دو خودرو در آباکوس
اهمیت تحلیل مسائل حوزه مکانیک ضربه بر کسی پوشیده نیست. تحلیل استحکام سازه‌هایی نظیر خودرو، زیردریایی و کشتی‌ها در برخورد به موانع و تصادفات، تحلیل برخورد یک توپ تنیس به راکت و یافتن ضریب بازگشت بین دو جسم تنها گوشه‌ای از گستردگی و تنوع موضوعات مکانیک ضربه را نشان می دهد. با توجه به اهمیت بسیار بالای موضوع در مباحث صنعتی، تحلیل اجزای محدود برخورد همواره در صدر علایق محققین قرار داشته است. در این فیلم، نحوه آنالیز دینامیکی برخورد دو خودرو با استفاده از تحلیل Explicit آموزش داده می شود.

مدت زمان فیلم: 10 دقیقه
ارائه شده توسط: Abdullah Khalifa
  دانلود رایگان آموزش مدلسازی تصادف دو خودرو در آباکوس