مطالعه پارامتریک در آباکوس
در این آموزش که توسط مصطفی بهمنی و به زبان انگلیسی ارائه شده است، روش مطالعه پارامتریک در آباکوس توضیح داده می شود.

para3

مدت زمان فیلم: ۲۶ دقیقه
ارائه شده توسط: مصطفی بهمنی
زبان فیلم: انگلیسی
  دانلود رایگان فیلم آشنایی با مطالعه پارامتریک در آباکوس